හිස_බැනරය
ස්ටික් සොසේජස් මාලාව

ස්ටික් සොසේජස් මාලාව

එය 100% පිරිසිදු මස් වලින් සාදා ඇත.සමාගමේ නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන සියලුම අමුද්‍රව්‍ය පැමිණෙන්නේ චීන වෙළඳ භාණ්ඩ පරීක්ෂණ කාර්යාංශය විසින් ලියාපදිංචි කරන ලද විධිමත් ඝාතකාගාරයකින් ය.එය හපන්න පහසුයි, දිරවීමට පහසුයි, ප්‍රධාන ආහාර සමඟ මිශ්‍ර කරන්නත් පුළුවන්.අතින් සාදන ලද, වර්ණ ගැන්වීම්, කල් තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය, ආකලන නොමැත එය පුහුණු ත්‍යාග, පිටතට යාම සහ ඇවිදීම සහ පෝෂණ සහන සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.