හිස_බැනරය
දියර ස්නැක්ස්

දියර ස්නැක්ස්

දියර ස්නැක්ස් යනු මෘදු ටින් කළ ක්‍රියාවලි ප්‍රවාහයක් සහ සැකසීමට සමාන වෙනත් ටින් කළ නිෂ්පාදන - ඇසුරුම්කරණය - ඉහළ උෂ්ණත්ව විෂබීජහරණය මගේ සමාගම සතුව දැනට සැකසුම් යන්ත්‍ර හතරක්, මුද්‍රා තැබීමේ යන්ත්‍රයක්, සැකසීමේ වේගය බෑග් 40 / මිනි.සූත්‍ර නිෂ්පාදන වර්ග තුනක් ඇත, කුකුල් මස්, බොනිටෝ, ටූනා මස්.